Na svojoj 14.sjednici Vlada RH je prihvatila prijedlog Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane. Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva obrane predlažu se ustrojiti: Kabinet ministra, Glavno tajništvo, Samostalna služba za vojni zračni i pomorski promet, Samostalna služba za odnose s javnošću i izdavaštvo, Samostalni sektor za postupke javne nabave, Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave, Samostalni sektor za vojnopolicijske poslove, Uprava za obrambenu politiku, Uprava za ljudske potencijale, Uprava za materijalne resurse, Uprava za proračun i financije, Samostalna služba za upravljanje projektima, Inspektorat obrane, Vojnostegovni sud, Samostalna služba za unutarnju reviziju, Samostalni odjel za protokol i Samostalni odjel za potporu Vojnom ordinarijatu u Republici Hrvatskoj.

Prema Prijedlogu uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane u Ministarstvu obrane ustrojavaju se: četiri upravne organizacije, 11 sektora, 40 službi, 119 odjela, 23
odsjeka, Kabinet ministra i Glavno tajništvo što je ukupno 199 ustrojstvenih jedinica.

Važećom Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (Narodne novine, br. 26/12, 112/12, 94/14 i 93/15) propisani okvirni broj izvršitelja je 1115. Predloženom
Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane, Ministarstvo obrane predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje uredbe kojom za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva obrane predlaže ustrojavanje ustrojstvenih jedinica s ukupnim brojem izvršitelja 1110, s time što od toga ukupnog broja 213 izvršitelja se odnosi na obavljanje poslova u područnim odjelima i ispostavama – područnim odsjecima za poslove obrane, dok je 897 izvršitelja u sjedištu Ministarstva obrane.

Vojna sigurnosno-obavještajna agencija je ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane za planiranje i provođenje potpore Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske za izvršenje zadaća obrane opstojnosti, suvereniteta, neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske. Unutarnje ustrojstvo i djelokrug Vojne sigurnosno-obavještajne agencije uređuju se na način propisan posebnim zakonom.

U okviru Ministarstva obrane ustrojava se Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske kao združeno tijelo Oružanih snaga Republike Hrvatske nadležno za pripremu, zapovijedanje, uporabu i korištenje Oružanih snaga Republike Hrvatske.  Ustroj Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske propisuje Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske i uz suglasnost ministra obrane.

U okviru Ministarstva obrane ustrojbeno djeluje i Vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj koji je, na temelju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 2/97 – međunarodni ugovori – u daljnjem tekstu Ugovor) i
nakon razmjene ratifikacijskih instrumenata 9. travnja 1997. u Vatikanu, osnovala Sveta Stolica dekretom Zbora za biskupe Qui successimus od 25. travnja 1997., koji provodi
duhovnu skrb za katolike pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske i redarstvenih službi.

Vojni ordinarij u Republici Hrvatskoj i ministar obrane vode brigu i osiguravaju provedbu Ugovora i Pravilnika o ustroju i djelovanju Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, u
Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske, dogovaraju i usvajaju proračun Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj kao dijela Financijskog plana Ministarstva obrane te u skladu s ovlastima rješavaju pitanja vezana uz provedbu dušobrižničke skrbi. Radi trajne suradnje s Vojnim ordinarijatom u Republici Hrvatskoj i radi učinkovitije provedbe Pravilnika o ustroju i djelovanju Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, ovom Uredbom ustrojava se posebna ustrojstvena jedinica – Samostalni odjel za potporu Vojnom ordinarijatu u Republici Hrvatskoj.

Predloženom Uredbom ustrojava se Samostalni sektor za vojnopolicijske poslove. Navedeno je u skladu s člankom 108. stavkom 1. Zakona o obrani (Narodne novine, br. 73/13, 75/15 i 27/16) kojim je propisano da se u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske ustrojava vojna policija sa zadaćom obavljanja vojnopolicijskih poslova u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Ovom se Uredbom predlaže ustrojavanje posebne ustrojstvene jedinice za upravljanje projektima iz područja resursa za potrebe Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske. Samostalna služba za upravljanje projektima koordinira aktivnostima projekta, upravlja opsegom, vremenskim rasporedom, troškovima, kvalitetom i ljudskim resursima
projekta, razmjenom informacija u projektu, rizicima projekta i nabavom za potrebe projekta. Samostalna služba za upravljanje projektima izrađuje i analize i izvješća o realizaciji projekta za potrebe tijela nadležnog za nadzor, kontrolu i odlučivanje u upravljanju projektima. S obzirom na djelokrug i prirodu poslova predlaže se da Podregistar za distribuciju klasificiranih podataka NATO-a i EU-a obavlja poslove u okviru Uprave za obrambenu politiku.

Protokolarni poslovi su do sada obavljani na dva mjesta u okviru Kabineta ministra i u Glavnom stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske. Ovim prijedlogom se predlaže objedinjavanje na jednom mjestu obavljanje tih poslova te se predlaže ustrojavanje Samostalnog odjela za protokol.

Predloženom Uredbom propisane su i prijelazne odredbe koje se odnose na Vojni muzej koji je do sada bio ustrojen u Samostalnoj službi za odnose s javnošću i izdavaštvo te
se predlaže da se u idućem razdoblju ti poslovi obavljaju izvan Ministarstva obrane.
Predloženom Uredbom propisane su i prijelazne odredbe koje se odnose na poslove koji
su se do sada obavljali u Upravi za materijalne resurse u Sektoru za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša. Radi se o poslovima najma i praćenja najma i otkupa stanova u tzv. novom i starom otkupu stanova te poslovi vezani uz poslovne prostore i garaže te sudski postupci u vezi s time.

Budući da je u skladu s odlukama Vlade Republike Hrvatske tijekom 2015. godine preneseno upravljanje i raspolaganje poslovnim prostorima i garažama s Ministarstva obrane na tadašnji Državni ured za upravljanje državnom imovinom te se Ministarstvo obrane ne bavi više tim djelokrugom poslova, predlaže se rješavanje te problematike na način predložen Uredbom. Stoga se predlaže rješenje, kako je navedeno u ovoj Uredbi da te poslove preuzme Ministarstvo državne imovine.

Ministarstvo obrane navodi da se zbog specifičnosti obavljanja poslova iz područja vojnog zračnog i pomorskog prometa, a vodeći brigu o racionalnosti obavljanja poslova predlaže u Samostalnoj službi za vojni zračni i pomorski promet ustrojiti na predloženi način Odjel za letačke operacije i zračni promet, Odjel za zrakoplovno-tehničke standarde, Odjel za istraživanje zrakoplovnih nesreća i ozbiljnih nezgoda i Odjel za vojni pomorski promet s predloženim brojem izvršitelja. Navedeno obrazloženje odnosi se i na Odjel za analitiku i Odjel za vojnopolicijske evidencije u Službi za analitiku i vojnopolicijske evidencije Samostalnog sektora za vojnopolicijske poslove te na Odjel za definiranje i usklađivanje obrambene politike i Odjel za sukcesiju vojne imovine u Upravi za obrambenu politiku.

Prvostupanjska zdravstvena komisija obavlja poslove stručnoga medicinskog vještačenja vezano uz utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za vojnu službu i donosi odluke u
neupravnom postupku kada rješava po pritužbi pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti odnosno uvjerenje o zdravstvenoj
sposobnosti zrakoplovnog osoblja kada specijalist medicine rada ocijeni djelatnu vojnu osobu nesposobnom za djelatnu vojnu službu, kada izabrani doktor medicine uputi zahtjev za medicinsko vještačenje pripadnika Oružanih snaga, kada utvrđuje zdravstvenu sposobnost djelatnih vojnih osoba koje se nalaze na dugotrajnom bolovanju. Ova ustrojstvena jedinica treba biti zasebno ustrojena na razini odjela i Ministarstvo obrane predlaže da obavlja poslove s predloženim brojem izvršitelja.

Odjel za izvješćivanje i analize, Odjel za praćenje i unaprjeđenje proračunskih procesa, Odjel za programiranje i analize i Odjel za upravljanje rizicima i suradnju s trgovačkim
društvima obavljaju poslove u okviru upravne organizacije Uprave za proračun i financije. S obzirom na različit djelokrug poslova navedenih ustrojstvenih jedinica i trenutačnu
popunjenost ovih ustrojstvenih jedinica, predlaže se na način kako je navedeno odrediti broj izvršitelja u ovim ustrojstvenim jedinicama.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)