Na temelju odredbi Odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika javnog naručitelja za pripremu i provedbu postupka javne nabave usluga održavanja zrakoplova MiG-21 te
pripadajućih uređaja i komponenti, potpredsjednik vlade i ministar obrane Damir Krstičević je 25. studenog 2016. godine, donio Odluku o odabiru dobavljača usluga za sklapanje okvirnih sporazuma. Odabrani su sljedeći natjecatelji za pregovaranje/dostavu ponuda:

1. AERO PARTNER d.o.o., Pete Poljanice 12, 10040
Zagreb, Hrvatska
2. ZRAKOPLOVNO-TEHNlČKI CENTAR d.d., Sisačka
39E, 10410 Velika Garica, Hrvatska;

Procijenjena vrijednost ovog predmeta nabave za razdoblje trajanja okvirnih sporazuma s prvom materijalnom i financijskom realizacijom u 2017. godini iznosi 6.000.000,00 kuna bez PDV-a.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)