1. UVOD

U skladu sa Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15 i 50/16) Ministarstvo obrane obvezno je svake godine izraditi godišnji plan prijema osoblja kojim se utvrđuje broj i struktura djelatnih vojnih osoba za prijam, a koji u skladu s potrebama Oružanih snaga Republike Hrvatske na prijedlog ministra obrane donosi Vlada Republike Hrvatske. Prijam osoblja stalni je proces privlačenja, odabira i prijma kojim se osigurava popuna ustrojbenih mjesta u Oružanim snagama Republike Hrvatske najboljim kandidatima u skladu s obrambenim potrebama. Suradnjom sa srednjoškolskim i fakultetskim ustanovama, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, promidžbom putem medija i sudjelovanjem na vojnim i civilnim manifestacijama te drugim djelatnostima predviđenim godišnjim promidžbenim planom javnosti se pružaju podaci o vojnom pozivu, odnosno želi se Ministarstvo obrane i Oružane snage Republike Hrvatske predstaviti poželjnim poslodavcem i privlačnim mjestom za početak radne karijere.

2. NAMJENA PLANA

Ovim planom se nastavlja trajni proces planskog prijma vojnika/mornara i visokoobrazovanih mladih časnika u službu radi uravnoteženja dobne i obrazovne strukture. Plan obuhvaća i prijam dočasnika koji se, osim dočasnika vojnih specijalista, primaju isključivo između ugovornih vojnika/mornara i dodjelom prvog dočasničkog čina mijenjaju kategoriju. Za postizanje ciljane brojnosti i strukture osoblja potrebno je uspostaviti odgovarajuću veličinu i strukturu obrambenog sustava na što, uz plansko izdvajanje i promicanje osoblja, značajno utječe učinkovit postupak prijma i odabira osoblja. Namjera je da se planskim prijmom osoblja u djelatnu vojnu službu poboljšanja dobna i obrazovna struktura osoblja, čime se istodobno oblikuje i personalna struktura.

3. BROJČANA VELIČINA I STRUKTURA PRIJEMA

Planom za 2017. godinu predviđen je prijam:

 782 vojnika/mornara s tržišta rada putem javnog natječaja s kojima će biti potpisani ugovori o vojničkoj službi u trajanju do četiri godine

 350 dočasnika iz obrambenog sustava koji će biti primani između ugovornih vojnika/mornara

 100 kandidata za časnike s kojima će biti potpisani ugovori o osposobljavanju za časnike, dio putem internog oglasa (62), a dio putem javnog natječaja (29) te dio od kadeta (9)

 78 vojnih specijalista putem internog oglasa (50) i javnog natječaja (28)

 7 državnih službenika putem javnog natječaja od čega 4 profesora nastavnika izabrana u znanstveno-nastavno zvanje za provedbu studijskih programa.

U Planu je obuhvaćena promjena kategorije kandidata za časnike (kadeta, vojnika/mornara i dočasnika) prijmom u časnike po završetku temeljne časničke izobrazbe.

4. PROVEDBA PLANA

Za prijam kandidata Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske utvrdit će strukturu prema rodu/službi/struci te njihovim specijalnostima u skladu s potrebama za popunu ustrojstvenih jedinica Oružanih snaga Republike Hrvatske. Podatke o utvrđenoj strukturi dostavit će Upravi za ljudske potencijale najkasnije 120 dana prije početka prve razine slijedno rastuće časničke izobrazbe odnosno 30 dana prije objavljivanja natječaja za prijam u službu vojnika/mornara. Samostalna služba za odnose s javnošću i izdavaštvo na temelju Godišnjeg promidžbenog plana za privlačenje osoblja u 2017. godini usmjeravat će promidžbenu kampanju radi ispunjenja ovoga Plana. Uprava za ljudske potencijale u suradnji sa Samostalnom službom za odnose s javnošću i izdavaštvo raspisat će javni natječaj za prijam vojnika/mornara i kandidata za časnike s tržišta rada te interni oglas za upućivanje djelatnih vojnika/mornara i djelatnih dočasnika na osposobljavanje za časnike.

Središnjica za upravljanje osobljem u suradnji s Personalnom upravom Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske i Upravom za ljudske potencijale provest će postupak provjere propisanih općih i posebnih uvjeta za prijam u djelatnu vojnu službu te provesti vrednovanje kandidata prema propisanim kriterijima. Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga izbora kandidata za popunu slobodnih ustrojbenih mjesta na temelju javnog natječaja i internog oglasa utvrdit će prijedlog izbora kandidata. Uprava za ljudske potencijale u skladu s ovlastima donijet će akte o prijmu u službu, a nadležne ustrojstvene jedinice donijet će akte kojima se uređuje školovanje i raspored na ustrojbenu dužnost. 3

5. PRIJAM VOJNIKA/MORNARA

Dinamika prijema kandidata za vojničke/mornarske dužnosti uskladit će se s dinamikom provedbe dragovoljnog vojnog osposobljavanja. Prijam 782 kandidata za vojnike/mornare iz naraštaja dragovoljnog vojnog osposobljavanja prethodnih godina i 2017. godine obavit će se u II. tromjesečju (400) i III. tromjesečju (382)

6. PRIJAM DOČASNIKA

U planiranom razdoblju na dočasničke dužnosti primit će se 350 kandidata isključivo između vojnika/mornara koji su završili prvu razinu dočasničke vojne izobrazbe i s kojima će pri prijmu u djelatnu vojnu službu na neodređeno vrijeme biti raskinuti ugovori o vojničkoj službi.

7. PRIJAM ČASNIKA Dinamika prijma kandidata za časničke dužnosti uskladit će se s početkom osposobljavanja za časnike. Na temelju ugovora o školovanju sklopljenih 2013. godine izvršit će se prijam kadeta (9) nakon završetka školovanja. Prijam kandidata za časnike (29) s tržišta rada nedostajućih struka (15 doktora medicine, tri magistra psihologije, tri magistra prava, tri magistra fizike – smjer meteorologije, pet prvostupnika aeronautike). Pored navedenih kandidata s tržišta rada i kadeta, 62 mjesta bit će popunjena djelatnim dočasnicima i vojnicima/mornarima iz sustava upućenim na osposobljavanje za kandidate za časnike. Osim dočasnika i vojnika koji su u djelatnoj vojnoj službi, ostale skupine kandidata za časnike (kadeti i kandidati s tržišta rada) ulaze u prvi prijam u djelatnu vojnu službu. U tijeku 2017. godine završetkom prve razine slijedno-rastuće časničke izobrazbe i dodjelom čina poručnika/ poručnika korvete te rasporedom na časničke dužnosti časnicima će postati 108 kandidata. Navedeni kandidati su djelatni dočasnici i vojnici/mornari iz sustava i kandidati s tržišta rada upućeni na osposobljavanje za kandidate za časnike u rujnu 2016. godine.

8. PRIJAM VOJNIH SPECIJALISTA

Ustrojbena mjesta vojnih specijalista popunjavat će se putem:

 internog oglasa kandidatima iz obrambenog sustava

 javnog natječaja. Na temelju internog oglasa kandidatima iz obrambenog sustava popunit će se do 50 ustrojbenih mjesta vojnih specijalista. Točnu strukturu potreba Oružanih snaga Personalna uprava Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske dostavit će Upravi za ljudske potencijale najkasnije 90 dana prije raspisivanja internog oglasa za prijam vojnih specijalista.

Na temelju javnog natječaja, u četvrtom tromjesečju 2017. godine, provest će se prijam kandidata za popunu sljedećih ustrojbenih mjesta vojnih specijalista:

 25 medicinskih sestara/tehničara

 tri glazbenika

Prijam planiranog broj kandidata za popunu ustrojbenih mjesta vojnih specijalista bit će proveden na temelju pravilnika kojim se uređuju pitanja o vojnim specijalistima i popisa posebnih specijalističkih zvanja vojnih specijalista u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

9. PRIJAM DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

U skladu s člankom 47. stavkom 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15 i 50/16) prijam državnih službenika u službu u Oružane snage Republike Hrvatske provodi se u skladu s potrebama utvrđenim ovim Planom. U četvrtom tromjesečju 2017. godine bit će primljeno dva profesora engleskog jezika, jednog profesora hrvatskog jezika i književnosti te četiri profesora-nastavnika izabrana u znanstvenonastavno zvanje za potrebe provođenja studijskih programa Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“.

10. PRAĆENJE I IZVJEŠĆIVANJE

Uprava za ljudske potencijale odgovorna je za provedbu Plana koji će nadzirati i usmjeravati te o tome izvješćivati ministra obrane. Na zahtjev Uprave za ljudske potencijale sve ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske dužne su dostavljati izvješća iz svoje nadležnosti.

11. FINANCIJSKI TROŠKOVI U Financijskom planu Ministarstva obrane za 2017. godinu u okviru Programa 2505 – Upravljanje i potpora osoblju u Aktivnosti A545053 – Pribavljanje osoblja i izobrazba osigurano je 461.700,00 kuna za sve aktivnosti do prijema kandidata za časnike, dočasnike i vojnike/mornare u djelatnu vojnu službu, te prijam državnih službenika prema sljedećem:

1. promidžba, natječaji, različite vrste oglašavanja i materijal potreban za tiskanje promidžbenog materijala, troškovi promidžbenih skupina – 316.350,00 kuna

2. zdravstveni pregledi i psihologijska ispitivanja kandidata za prijam djelatnih vojnih osoba i državnih službenika – 145.350,00 kuna

Prema planiranoj dinamici prijema i strukturi osoblja procijenjen je bruto trošak rashoda za novozaposlene u ukupnom iznosu od 26.592.600,00 kuna.

Navedeni iznos osiguran je u Financijskom planu Ministarstva obrane za 2017. godinu u okviru Programa 25052 – Upravljanje i potpora osoblju, Aktivnosti A545052 – Troškovi osoblja i personalna potpora.

 

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)