Namjera je da se planskim prijemom osoblja u djelatnu vojnu službu poboljša dobna
struktura i održi brojčana veličina osoblja, čime se istodobno oblikuje i ukupna struktura
osoblja.

BROJČANA VELIČINA I STRUKTURA PRIJEMA

Planom za 2019. godinu predviđeni su:
1. prijam s tržišta rada:
 900 vojnika/mornara na temelju javnog natječaja s kojima će biti potpisani ugovori
o vojničkoj službi
 20 vojnih specijalista na temelju javnog natječaja
 sedam državnih službenika na temelju javnog natječaja
 devet osoba izabranih u suradnička i znanstveno-nastavna zvanja za provedbu
studijskih programa Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“
2. prijam promjenom kategorije postojećeg osoblja:
 360 dočasnika koji će se primiti između ugovornih vojnika/mornara
 40 vojnih specijalista koji će se primiti između časnika, dočasnika, ugovornih
vojnika/mornara i državnih službenika i namještenika iz Hrvatske vojske
3. prijam kandidata za časnike:
 125 časnika od kadeta polaznika sveučilišnih studijskih programa „Vojno vođenje
i upravljanje“ i „Vojno inženjerstvo“
 49 časnika koji će se primiti između kandidata za časnike iz Hrvatske vojske koji
su 2017. i 2018. godine upućeni na prvu razinu slijedno-rastuće časničke izobrazbe
 15 časnika od kandidata za časnike s tržišta rada koji su 2018. godine upućeni na
prvu razinu slijedno-rastuće časničke izobrazbe
4. upućivanje na osposobljavanje za časnika:
 40 kandidata za časnike između ugovornih vojnika/mornara i dočasnika s kojima
će se potpisati ugovori o osposobljavanju za časnika
 40 kandidata za časnike s tržišta rada na temelju javnog natječaja s kojima će se
potpisati ugovori o osposobljavanju za časnika.

Slijedom navedenog, Planom za 2019. godinu obuhvaćen je prijam 976 novih
djelatnika s tržišta rada na temelju javnog natječaja, dok 629 osoba predstavlja prijam unutar osoba koje su već zaposlene u Hrvatskoj vojsci i koje ovim Planom mijenjaju postojeću statusnu kategoriju.

PRIJAM VOJNIKA/MORNARA

U 2019. godini, prijam 900 kandidata za vojnike/mornare iz dostupnih naraštaja
dragovoljnoga vojnog osposobljavanja obavit će se u I. (350 kandidata), II. (200 kandidata), III. (200 kandidata) i IV. tromjesečju (150 kandidata).

Na temelju članka 36. stavka 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike
Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18), u okviru navedenog broja za
prijam vojnika primit će se i 25 osoba s kojima je sklopljen ugovor o stipendiranju na temelju školovanja za zvanje zrakoplovnog tehničara u skladu s odredbama ugovora bez provedbe vrednovanja prema kriterijima iz Pravilnika o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu (Narodne novine, br. 158/13, 77/15, 14/17 i 91/18).

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanima snagama Republike
Hrvatske (Narodne novine, br. 30/18) koji je stupio na snagu 7. travnja 2018. ugovorna
vojnička služba uređena je na bitno drugačiji način u odnosu na ranije razdoblje.
Tako je umjesto sklapanja prvog, drugog odnosno trećeg ugovora o vojničkoj službi s
maksimalnim trajanjem od 15 godina, predviđena mogućnost da se nakon prvog ugovora
vojničkoj službi u trajanju od dvije godine sklopi i drugi ugovor o vojničkoj službi na
neodređeno vrijeme.

U skladu s člankom 86. toga Zakona tijekom 2018. godine 526 vojnika/mornara
sklopilo je ugovor o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme te se tijekom 2019. godine
planira sklapanje ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme za 1000 vojnika/mornara.

PRIJAM DOČASNIKA

U planiranom razdoblju na dočasničke dužnosti primit će se 360 kandidata isključivo
među ugovornim vojnicima/mornarima koji su završili prvu razinu dočasničke vojne
izobrazbe i s kojima će pri prijmu u djelatnu vojnu službu na neodređeno vrijeme biti
raskinuti ugovori o vojničkoj službi.

PRIJAM ČASNIKA
Prijam kandidata za časnike s tržišta rada

Na temelju ugovora o školovanju nakon završetka školovanja izvršit će se prijam 125
kadeta sa sveučilišnih studijskih programa „Vojno vođenje i upravljanje“ i „Vojno
inženjerstvo“, ovisno o iskazanom interesu polaznika 13. naraštaja kadeta za nastavak
školovanja na diplomskom studiju.

Tijekom 2019. godine završetkom prve razine slijedno-rastuće časničke izobrazbe i
dodjelom prve razine čina te rasporedom na časničke dužnosti časnicima će postati 15
kandidata za časnika s tržišta rada upućenih na osposobljavanje za časnika u 2018. godini.
7.2. Prijam kandidata za časnike iz obrambenog sustava Uz navedene kandidate s tržišta rada, tijekom 2019. godine završetkom prve razine slijedno-rastuće časničke izobrazbe i dodjelom prve razine čina te rasporedom na časničke dužnosti časnicima će postati 49 kandidata za časnika koji su djelatni dočasnici i vojnici/ mornari iz sustava upućeni na osposobljavanje za časnika u 2017. i 2018. godini.

Upućivanje na osposobljavanje za časnika

Na temelju javnog natječaja uputit će se na osposobljavanje za časnika 40 kandidata s
tržišta rada za kritične kategorije osoblja (doktori medicine, magistri inženjeri iz područja
kibernetičke/IT struke, prvostupnici inženjeri aeronautike i magistar psihologije).
Na temelju internog oglasa 40 djelatnih dočasnika i vojnika/mornara uputit će se kao
kandidati za časnika na prvu razinu slijedno-rastuće časničke izobrazbe.

PRIJAM VOJNIH SPECIJALISTA
Ustrojbena mjesta vojnih specijalista popunjavat će se putem internog oglasa
kandidatima iz Ministarstva obrane i Hrvatske vojske. Ako ustrojbena mjesta neće biti
moguće popuniti putem internog oglasa, prijam vojnih specijalista provest će se putem javnog natječaja.

Na temelju internog oglasa kandidatima iz Ministarstva obrane i Hrvatske vojske
popunit će se 40 ustrojbenih mjesta vojnih specijalista. Točnu strukturu potreba Hrvatske
vojske Personalna uprava Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske dostavit će
Upravi za ljudske potencijale najkasnije 90 dana prije raspisivanja internog oglasa za prijam vojnih specijalista. Na temelju javnog natječaja popunit će se 20 ustrojbenih mjesta vojnih specijalista kandidatima s tržišta rada.

Prijam planiranog broja kandidata za popunu ustrojbenih mjesta vojnih specijalista
provest će se na temelju pravilnika kojim se uređuju pitanja o vojnim specijalistima i popisa
posebnih specijalističkih zvanja vojnih specijalista u Hrvatskoj vojsci.

PRIJAM DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I OSOBA IZABRANIH U SURADNIČKA I ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA U HRVATSKU VOJSKU

U skladu s člankom 47. stavkom 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike
Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18) prijam državnih službenika u
službu u Hrvatsku vojsku provodi se u skladu s potrebama utvrđenim ovim Planom.
U 2019. godini planiran je prijam sedam državnih službenika bitnih za funkcioniranje
ustrojstvenih jedinica Hrvatske vojske te devet osoba izabranih u suradnička i znanstvenonastavna zvanja za potrebe provođenja studijskih programa Hrvatskoga vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)