U misiju potpore miru “RESOLUTE SUPPORT“ u Afganistanu upućuje se u 2017. godini do 100 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, uz mogućnost rotacije.
Sudjelovanjem pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru “RESOLUTE SUPPORT“ u Afganistanu u 2017. godini, Republika Hrvatska daje
svoj doprinos očuvanju dosadašnjih postignuća RSM-a na području stabilizacije i izgradnje sigurnosti u Afganistanu s ciljem omogućavanja daljnjeg prijenosa odgovornosti za sigurnost Afganistana na ANDSF, u skladu s iskazanom predanošću Saveza tim ciljevima te se izravno pridonosi daljnjoj implementaciji našeg udjela u izgradnji stabilnosti Afganistana.

Nastavit će se i s aktivnostima na izradi i prihvaćanju plana za civilnu prisutnost u Afganistanu po završetku RSM misije čime NATO želi ojačati i unaprijediti partnerske odnose s Afganistanom, a što će otvoriti novo poglavlje u odnosima i suradnji između Saveza i Afganistana te će utjecati i na modalitet budućeg angažmana Republike Hrvatske u Afganistanu.

Zbog pogoršanja sigurnosne situacije u Afganistanu te promjene planova Saveznika, Hrvatski sabor je 20. lipnja 2016. donio Odluku o izmjeni Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru “RESOLUTE SUPPORT“ u Afganistanu (Narodne novine, br. 58/16) kojom je omogućeno upućivanje do 95 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. U 2016. godini glavnina pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i dalje se nalazila u sastavu Sjevernog zapovjedništva za obuku, savjetovanje i potporu (Train Advise and Assist Command North– TAAC-N) na području grada Mazar-e Sharifa. Oružane snage Republike Hrvatske nastavit će pridonositi i stožernim osobljem u sastavu Zapovjedništva misije (HQ RSM) u Kabulu te Obučnom središtu specijalne policije na području grada Kabula do kada to bude potrebno.

U kontekstu opće partnerske politike, Afganistan je država koja spada pod okrilje NATO partnerske politike prema “partnerima diljem svijeta“ (partners accross the globe). Postojeći bilateralni dugoročni partnerski okvir suradnje NATO-a s Afganistanom poznat je pod nazivom Enduring Partnership i uključuje niz projekata i programa suradnje koji su za sada polučili ograničen uspjeh.

Na održanom NATO summitu u Varšavi u srpnju 2016. raspravljalo se o nastavku provedbe RSM-a u 2017. godini i potencijalno nakon toga, nastavku financijske podrške u pomoći održivosti afganistanskih nacionalnih obrambenih i sigurnosnih snaga (Afghan National Defence and Security Forces – ANDSF) od 2018. do 2020. godine te potvrdila dugoročna ambicija NATO-a za snažno političko partnerstvo s Afganistanom. U okviru NATO-a planira se buduća civilna prisutnost NATO-a u Afganistanu nakon završetka misije RSM što će ojačati dugoročno političko partnerstvo NATO-a i Afganistana.
Uvažavajući sigurnosnu situaciju na terenu te odluke koje će donositi Sjevernoatlantsko vijeće, kao i ulogu Saveza u Afganistanu koja će se i u 2017. godini prilagođavati razvoju situacije, kako brojčano tako i strukturalno, ovom odlukom predlaže se da Oružane snage Republike Hrvatske nastave sudjelovanje u RSM-u u 2017. godini s do 100 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Nadalje, sve dok traje faza 1 RSM, glavnina snaga biti će u sastavu Sjevernog zapovjedništva za obuku, savjetovanje i potporu (Train Advise and Assist Command
North– TAAC-N) na području grada Mazar-e Sharifa sve do zatvaranja kampa Marmal. Po prelasku u fazu 2 operacije, snage će se postupno i u koordinaciji sa
Saveznicima premještati prema gradu Kabulu. Osim navedenoga, pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske bit će i dalje raspoređeni i u sastavu Zapovjedništva misije (HQ RSM) te Obučnom središtu specijalne policije na području grada Kabula.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)