Ministarstvo obrane je provelo postupak javne nabave radi sklapanja ugovora o javnim radovima izgradnji zapovjedne građevine u vojarni “Pukovnik Predrag Matanović” u Petrinji te je u sklopu istog odabrana ponuda ponuditelja MEŠIĆ COMd.o.o., Zagreb ukupne vrijednosti 23.448.434,07 kn. Izvođenje radova i plaćanja istih predviđeno je u 2016. godini u iznosu do 2.448.434,07 kn i u 2017. godini u iznosu do 21.000.000,00 kn.

Sredstva potrebna za 2016. godinu Ministarstvo obrane osiguralo je u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu na aktivnosti A545050 Izgradnja objekata i infrastrukture, skupini računa 421 Građevinski objekti u iznosu od 900.000 kn, te na aktivnosti A545076 Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata i infrastrukture, skupini računa 421 Građevinski objekti u iznosu od 1.548.434,07 kn.

Dakle, za razliku sredstava u iznosu od 21.000.000 kn Ministarstvo obrane traži suglasnost Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna u 2017. godini. Sredstva potrebna za 2017. godinu Ministarstvo obrane planiralo je u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu na aktivnosti A545076 Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata i infrastrukture, skupini računa 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 21.000.000,00 kn.

Člankom 44. stavkom 2. Zakona o proračunu propisano je da proračunski korisnik može preuzeti obveze po ugovoru koji zahtijeva plaćanje u sljedećim godinama uz suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15).

Sukladno navedenoj odredbi Zakona o proračunu, ministar financija predlaže Vladi Republike Hrvatske da Ministarstvu obrane dade suglasnost za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2017. godini za izvođenje radova na izgradnji zapovjedne građevine u vojarni “Pukovnik Predrag Matanović” u Petrinji u ukupnom iznosu od 21.000.000 kn, u 2017. godini.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)