Vlada RH je danas na svojoj 40. sjednici prihvatila Nacrt prijedloga zakona o sustavu domovinske sigurnosti.

Zakonom o sustavu domovinske sigurnosti u cilju sustavnog upravljanja sigurnosnim rizicima od značaja za nacionalnu sigurnost i djelovanja u krizama, uspostavlja se sustav domovinske sigurnosti. Formalno se uspostavlja sustav domovinske sigurnosti. Uspostavom sustava omogućuje se koordinirano djelovanje tijela sustava domovinske sigurnosti te provedba aktivnosti i zadaća iz nadležnosti tijela sustava domovinske sigurnosti potrebnih radi upravljanja sigurnosnim rizicima od značaja za nacionalnu sigurnost i djelovanje u krizama.

Zakonom o sustavu domovinske sigurnosti ne mijenjaju nadležnosti tijela iz sustava domovinske sigurnosti koje proizlaze iz zakona kojima su ta tijela osnovana, kao i nadležnosti koje proizlaze iz drugih zakona i podzakonskih akata. Odredbe ovoga Zakona ne utječu na odredbe drugih zakona i podzakonskih akata kojima se uređuje rad Vijeća za nacionalnu sigurnost, Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost i drugih tijela sigurnosno-obavještajnog sustava Republike Hrvatske.

Sustav domovinske sigurnosti predstavlja sustav kojeg čine resursi unutarnjih poslova, obrane, sigurnosno-obavještajnog sustava, civilne zaštite, službe vanjskih poslova, gospodarstva te drugih tijela koji organizirano i koordinirano obavljaju poslove i zadaće prepoznavanja, procjene, smanjenja i/ili uklanjanja sigurnosnih rizika od značaja za nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske.

Tijela koja čine sustav domovinske su središnja tijela državne uprave nadležna za unutarnje poslove, poslove obrane, vanjske poslove, poslove civilne zaštite, financije i pravosuđe, uključujući i tijela iz njihova djelokruga te tijela sigurnosno-obavještajnog sustava Republike Hrvatske, kao i središnja tijela državne uprave koja u svojem djelokrugu imaju kritične infrastrukture, uključujući i tijela iz njihova djelokruga koja mogu sudjelovati u aktivnostima procesa upravljanja sigurnosnim rizicima.
U okviru sustava domovinske sigurnosti mogu biti angažirane pravne osobe posebno važne za obranu, udruge građana, udruge proizašle iz Domovinskog rata, kao i druge pravne osobe koje zbog svojih sposobnosti mogu biti potpora sustavu domovinske sigurnosti u provedbi aktivnosti i zadaća od značaja za nacionalnu sigurnost. Središnje tijelo sustava domovinske sigurnosti je Vijeće za nacionalnu sigurnost, osnovano u skladu sa Zakonom o sigurnosnoobavještajnom sustavu Republike Hrvatske. Vijeće za nacionalnu sigurnost razmatra i procjenjuje sigurnosne prijetnje i rizike, pitanja iz djelokruga središnjih tijela državne uprave i drugih državnih tijela koja se odnose na nacionalnu sigurnost. Vijeće za nacionalnu sigurnost donosi smjernice, odluke i zaključke o načinima zaštite i ostvarivanja interesa nacionalne sigurnosti koji se odnose i na sustav domovinske sigurnosti.

Tijelo za usklađivanje i koordiniranje rada sustava domovinske sigurnosti je Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti. Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti obavlja poslove radi ostvarivanja ciljeva iz ovoga Zakona. Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti koordinira provedbu smjernica i zaključaka Vijeća za nacionalnu sigurnost u okviru svoje nadležnosti u području upravljanja sigurnosnim rizicima te prevencije i upravljanja u krizama. Pokreće i koordinira izradu Strategije nacionalne sigurnosti ili ažuriranje Strategije nacionalne sigurnosti, u skladu s promjenama sigurnosnog okruženja te predlaže Vladi Republike Hrvatske nositelja izrade iusmjerava njegov rad. Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti razmatra izvješća o stanju sigurnosnih prijetnji i rizika koja izrađuju nadležna državna tijela te koordinira izradu procjene nacionalnih sigurnosnih rizika; razmatra provedbu strateških i planskih dokumenata koji imaju utjecaj na sustav domovinske sigurnosti te daje preporuke državnim tijelima po pitanjima razvoja sposobnosti; razmatra prijedloge provedbenih dokumenata u definiranju, procjeni i tretiranju rizika; razmatra planove razvitka sposobnosti odgovora na krize u sustavu domovinske sigurnosti i usklađuje ih; organizira i sudjeluje u provedbi vježbi odgovora na krize; daje nadležnim državnim tijelima preporuke mjera za usklađivanje nacionalnih procedura i propisa s procedurama odgovora na krize NATO-a i Europske unije; na godišnjoj razini ili češće, prema potrebi, predlaže Vijeću za nacionalnu sigurnost raspravu o sigurnosnim prijetnjama i procjeni nacionalnih sigurnosnih rizika te predlaže potrebne mjere.

Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o sudjelovanju tijela u aktivnostima i zadaćama procesa upravljanja sigurnosnim
rizicima te donosi dinamički plan izrade standardnih operativnih postupaka i planova koji se odnose na upravljanje registriranim sigurnosnim rizicima od značaja za nacionalnu sigurnost i na upravljanje u krizama.
Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti u slučaju narastajuće ili iznenadne krize, predlaže Vladi Republike Hrvatske proglašenje krize, način odgovora na krizu te ovisno o vrsti krize formiranje stožera za upravljanje krizom i formiranje kriznih stožera u državnim tijelima koja su uključena u potporu upravljanju krizom. Zadaća Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti je i da koordinira državna tijela koja su uključena u odgovor na krizu.

Uslučaju potrebe angažiranja Oružanih snaga Republike Hrvatske u odgovoru na krize, u skladu s odredbama Zakona o sustavu domovinske sigurnosti, odluka donosi u skladu s odredbama Zakona o obrani. Koordinaciju za sustav domovinske sigurnosti čine potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske zadužen za nacionalnu sigurnost, kao predsjednik Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti; savjetnik Predsjednika Republike Hrvatske zadužen za nacionalnu sigurnost; čelnici središnjih tijela državne uprave nadležni za unutarnje poslove, obranu, vanjske poslove, hrvatske branitelje, financije, pravosuđe; načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske; glavni ravnatelj
policije; ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje; predstojnik Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost; ravnatelj Sigurnosno-obavještajne agencije, ravnatelj Vojne sigurnosnoobavještajne agencije, ravnatelj Zavoda za sigurnost informacijskih sustava i ravnatelj Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija. U sastav Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti mogu, po potrebi, biti uključeni i čelnici središnjih tijela državne uprave iz ovoga Zakona.

Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti može organizirati stalne ili privremene radne skupine. Sjednice Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti održavaju se jedanput mjesečno, a po potrebi i češće. Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti o zaključcima sa sjednice Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti izvješćuje Predsjednika Republike Hrvatske, predsjednika Vlade Republike Hrvatske i predsjednika Hrvatskoga sabora, a jedanput godišnje dostavlja im izvješće o radu.

Organizacijska i administrativna pitanja funkcioniranja Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti uređuju se Poslovnikom o radu Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti.
Sjednice Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti saziva i pitanja o kojima će se raspravljati i odlučivati utvrđuje predsjednik Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti. Sjednicom Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti predsjeda predsjednik Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti, a u slučaju njegove odsutnosti jedan od članova Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti kojega predsjednik odredi. Pitanja o kojima će se raspravljati na sjednici Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti mogu predložiti i članovi Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti.

Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost u suradnji sa središnjim tijelima državne uprave izrađuje procjene stanja sigurnosti i pruža stručnu potporu pri izradi strateških dokumenata iz područja nacionalne sigurnosti i sustava domovinske sigurnosti te o aktivnostima u tom području izvješćuje Vijeće za nacionalnu sigurnost i Koordinaciju za sustav domovinske sigurnosti. Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost sudjeluje u izradi općih ili posebnih analiza i prosudbi stanja rizika i prijetnji, uključivo pri procjeni nacionalnih sigurnosnih rizika i određivanju prioriteta u njihovu tretiranju te u okviru toga ostvaruje suradnju s nadležnim državnim tijelima koja mogu dati potreban doprinos.

Sredstva za provedbu ovoga Zakona osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske. U slučajevima krize, ako sredstva proračunske zalihe, u maksimalnom iznosu od 0,50 posto planiranih proračunskih prihoda bez primitaka, propisana Zakonom o proračunu nisu dostatna, moguće je izvršiti preraspodjelu sredstava u državnom proračunu Republike Hrvatske na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika i kod izvanproračunskih korisnika.

Zakon propisuje da se preraspodjela sredstava može izvršiti u iznosu većem od propisanoga Zakonom o proračunu, kao i na proračunskim stavkama naknadno utvrđenih aktivnosti i projekata za koje se sredstva osiguravaju. Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva financija donosi odluku o preraspodjeli sredstava. Vlada Republike Hrvatske o
preraspodjelama sredstava izvještava Hrvatski sabor u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju državnog proračuna.

U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti dinamički plan izrade standardnih operativnih postupaka i planova koji se odnose na upravljanje
registriranim sigurnosnim rizicima od značaja za nacionalnu sigurnost i na upravljanje u krizama.
Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti Poslovnik o radu Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)