Vlada Republike Hrvatske je na danas održanoj sjednici donijela odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini, za sklapanje ugovora o izvođenju radova na izgradnji smještajne građevine u vojarni „Pukovnik Predrag Matanović“ u Petrinji u ukupnom iznosu od 20.475.784,68.

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske provelo je postupak nabave sukladno odredbama članka 1. točka 4. Uredbe o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti i temeljem rezultata provedenog nadmetanja odabran je izvođač radova MEŠIĆ COM d.o.o. iz Zagreba u zajednici s MJERNIK LIMA d.o.o. iz Zagreba, TELEKTRA d.o.o. iz Sesveta i ENERGOHERC d.o.o. iz Zagreba.

Ukupna vrijednost radova na izgradnji smještajne građevine u vojarni „Pukovnik Predrag Matanović“ sukladno odabranoj ponudi iznosi 19.180.627,75 kn (bez PDV-a), odnosno 23.975.784,68 kn (s PDV-om). Predmetno izvođenje radova predviđeno je u 2018. i 2019. godini. Sredstva potrebna za plaćanje u 2018. godini u iznosu od u iznosu od 3.500.000,00 kn osigurana su u 2018. godini u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu na pozicijama Ministarstva obrane na aktivnosti A545076 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE.
Dakle, za razliku sredstva u iznosu od 20.475.784,68 kn Ministarstvo obrane traži suglasnost za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019.godini.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)