Daje se suglasnost Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2017. i 2018. godini za potrebe opremanja helikopterima Kiowa Warrior u ukupnom iznosu do 127.200.000 kn i to po godinama i u iznosima kako slijedi:

Godina           Iznos
2017.             97.200.000 kn
2018.             30.000.000 kn

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2020. godine za potrebe opremanja helikopterima Kiowa Warrior, KLASA: 022-03/16-04/129, URBROJ: 50301-09/09-16-2 od 25. svibnja 2016.

Prema svemu spomenutom, Vlada RH je ovom najnovijom odlukom dala suglasnost za povećanje sredstava za opremanjem helikoptera Kiowa Warrior u 2017. i 2018. sa prvotnih 90 milijuna kuna na 127,2 milijuna kuna.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)