Prije nekoliko dana Defender.hr je objavio izvatke iz GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O SPREMNOSTI OBRAMBENOG SUSTAVA, PROVOĐENJU KADROVSKE POLITIKE I UKUPNOM STANJU U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2011. GODINU, S IZVJEŠĆEM O STANJU OBRAMBENIH PRIPREMA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2011. GODINU”, iz kojih je i više nego očito kako se OSRH nalaze u teškim problemima pri izvršavanju svojih zadaća. Jedini i stvarni razlog je katastrofalno financiranje obrambenih potreba, a odgovornost za takvo stanje isključivo leži na hrvatskom državnom vrhu.S obzirom na činjenicu kako se u OSRH nalazi veliki broj časnih, vrijednih i kvalitetnih vojnika, dočasnika i časnika, odlučili smo objaviti ovaj put sve dobro što su postigli u 2011., a nabrojano je u izvješću o čemu nitko nije potrošio ni riječ. – Republika Hrvatska započela je intenzivno razvijati Školu vojne policije u Afganistanu pozvavši zemlje u regiji na suradnju i zajednički angažman. Ova hrvatska inicijativa rezultirala je angažiranjem osoblja iz Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, a planirano je i angažiranje mentora iz Bosne i Hercegovine.Nastavljeno je popunjavanje, osposobljavanje postrojbi i zapovjedništava te u manjem obimu i njihovo opremanje. Nastavljena je proizvodnja baznih borbenih oklopnih vozila pješaštva,opremanje domaćom jurišnom puškom te u manjem obimu i drugom opremom u skladu s mogućnostima.- Pripadnici/ce Oružanih snaga pružali su veliku potporu civilnim institucijama sudjelovanjem u sprječavanju i uklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, logističkoj potpori, zračnom prijevozu životno ugroženih osoba, hitnom prevoženju organa za transplantaciju, potragama ispašavanju na kopnu i na moru, ispomoći u izgradnji komunalne infrastrukture i ostalim društveno korisnim zadaćama.- Sudjelovanjem u brojnim vojnim vježbama unaprjeđivala se interoperabilnost sa saveznicima, podizala razina obučenosti te dostizao i certificirao odgovarajući stupanj spremnosti pojedinaca i postrojbi.Provedbom godišnjih planova pribavljanja, promaknuća i izdvajanja osoblja u 2011. godini održava se planirana brojčana veličina djelatnog vojnog sastava. Popravlja se obrazovna struktura osoblja i omogućuje odgovarajući profesionalni razvoj novog pribavljenog osoblja.- Usporavanjem procesa opremanja i modernizacije, aktivnosti i projekata u različitim područjima te racionalnim poslovanjem zadržana je razina operativnih sposobnosti i provedba zadaća Oružanih snaga. Tijekom 2011. godine provedene su nužne, manje prilagodbe ustroja ustrojstvenih jedinicaOružanih snaga. Ustroj Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“, u skladu sa sporazumom Ministarstva obrane i Hrvatskog olimpijskog odbora povećan je za 22 ustrojbena mjesta koja su popunjena vojnicima/kinjama-vrhunskim sportašima/cama. U Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu i protuzračnoj obrani provedena je prilagodba ustroja Protupožarne eskadrile 93. zrakoplovne baze nakon nabave novih zrakoplova dopunom novim posadama bez povećavanja ustrojbene brojčane veličine.Ustroj Zapovjedništva Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) nadopunjen je Odjelom za probne letove i nadzor osposobljenosti pilota.- Poseban naglasak stavljen je na obuku postrojbi i pojedinaca za međunarodne operacije i snage deklarirane razine spremnosti u okviru NATO-a, EU-a i UN-a (ISAF, KFOR, NRF, EUBG,UNDOF), obuku stožernog osoblja za rad u stožerima NATO-a i obuku u sklopu suradnje sa susjednim zemljama. Uspješnim sudjelovanjem u brojnim nacionalnim i međunarodnim vojnim vježbama, poboljšavala se obučenost, unaprjeđivala interoperabilnost te je dostignut odgovarajući stupanj spremnosti pojedinaca i postrojbi.- Na dragovoljno služenje vojnog roka upućeno je ukupno 600 kandidata/kinja u dva uputna roka. Tijekom osam tjedana obuke dragovoljno služenje vojnog roka ukupno je završilo 594 kandidata/kinja (99% upućenih). Proces obuke dragovoljnih ročnika/ca je standardiziran te zadovoljava postavljene zahtjeve.- Dostignut stupanj obučenosti na kraju 2011. godine u HKoV-u je na potrebnoj razini koja podupire razvoj sposobnosti i provedbu zadaća postrojbi.Provedbom obuke u HRZ-u i PZO-u osiguravala se optimalna razina borbene spremnosti radi provedbe nadzora i zaštite zračnog prostora Republike Hrvatske. Održavala se spremnost za pružanje pomoći civilnom društvu u slučaju prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa.Provodila se intenzivna letačka obuka vojnih pilota i posada zrakoplova u skladu sa zahtjevima razvoja zacrtanih sposobnosti. Provedena je obuka vojnih pilota na borbenom avionu MiG-21, protupožarnim avionima, transportnim avionima kao i obuka na avionima PC-9M i Zlin-242L za provedbu namjenskih zadaća. Osim toga, provodila se obuka i preobuka zrakoplovnih tehničara, nastavnika letenja, članova posada i drugog osoblja, a provedeno je i selekcijsko letenje kandidata za vojne pilote i obuka sa 17. naraštajem učenika-letača.Obuka u helikopterskim eskadrilama provodila se u potpori namjenskih zadaća (posebnozadaća taktičkog zračnog prijevoza osoblja i materijalno-tehničkih sredstava, zračne medicinskeevakuacije (MEDEVAC), zadaća vezanih za potragu i spašavanje te gašenja požara iz zraka),provedeno je uvježbavanja mladih pilota (15., 16. i 17. naraštaja na helikopteru Bell-206B), a pro– Posebna pozornost posvećena je preduputnoj obuci osoblja koje sudjeluje u međunarodnim operacijama i Borbenoj skupini EU-a.Provedena je i obuka osoblja zrakoplovno-tehničke i tehničke struke u HRZ-u i PZO-u zaopsluživanje letenja i održavanje te osoblja na radarskom sustavu.U Hrvatskoj ratnoj mornarici (HRM) zadržana je potrebna razina obučenosti te se provedbom tečajeva pridonosilo razvoju pojedinih sposobnosti. Težište obuke bilo je na implementaciji ciljeva snaga. Provedeni su tečajevi, kondiciranja i specijalistička obuka kojima su djelatnici/osposobljeni za funkcionalne dužnosti u ustrojstvenim jedinicama HRM-a. Osim toga, pripadni-ci/ce HRM-a obučavali su se i u obučnim središtima drugih grana.Flotila HRM-a i Obalna straža provele su ukupno 11 ispitnih aktivnosti po zadaćama „S“(samostalni brod) i „2S“ (skupina brodova). Provedeno je gađanje iz pješačkog naoružanja, stožerne trenaže i druge aktivnosti.Planirana razina obuke u HRM-u je dostignuta uz ograničenja koja nameću mjere štednje.- Provedeno je dodatno osposobljavanje kroz 49 tečajeva tehničke, intendantske, prometne i zdravstvene službe koje je završilo 722 polaznika/ca. Uspostavljene su temeljne doktrinarne pretpostavke „Sustava naučenih lekcija“ kao alata upravljanja znanjem u Oružanim snagama te odobreni i objavljeni temeljni dokumenti za uspostavu Koncepta sustava naučenih lekcija Oružanih snaga i Uputa za razvoj naučenih lekcija. U 2011. godini nastavljena je obuka za stožerne časnike/ce za naučene lekcije provedenim nacionalnim tečajevima po istom programu kao što je i tečaj NATO-a, uz sudjelovanje predavača iz Savezničkog zapovjedništva za transformaciju ( Allied Command Transformation – ACT), NATO središta za združenu raščlambu i naučene lekcije (Joint Analysis Lessons Learned Centre –JALLC), kao i instruktora/ica iz Oružanih snaga koji su osposobljeni na savezničkom tečaju.Održan je 3. HRV Tečaj za stožerne časnike za naučene lekcije. Razvijena je kvalitetna suradnjas ACT-om i JALLC-om te su za 2012. godinu planirana dva tečaja međunarodne razine u Republici Hrvatskoj za polaznike/ce iz država članica Američko-jadranske povelje (A-5).Uspostavljena je baza podataka sustava identificiranih lekcija u kojoj se nalazi više od 100 opažanja za poboljšanja iz različitih područja rada u međunarodnim operacijama.- Logističke postrojbe HKoV-a, HRZ-a i PZO-a, HRM-a i Zapovjedništva za potporu (ZzP) na taktičkoj i operativnoj razini su u procesu dostizanja punih operativnih sposobnosti, čime se omogućuje formiranje namjenski organiziranih logističkih postrojbi za potporu operacija u zemlji i inozemstvu (MILU – međunarodna integrirana logistička postrojba, NSE – nacionalni element potpore i sl.).- U protupožarnoj sezoni dostignuta je razina od 60% stalne operativne raspoloživosti svih letjelica HRZ i PZO. Sustavnim se održavanjem postiže puna operativna raspoloživost radarskog sustava FPS-117. – Opskrba svim klasama vojnog materijala u zemlji i inozemstvu bila je dostatna za funkcioniranje i sudjelovanje u operacijama.- U potpori zdravstvenom sustavu, hitnim prevoženjem ozlijeđenih i teško oboljelih, kao i orga-na za transplantaciju prevezeno je 609 pacijenata i 1194 pratitelja. Za ove zadaće provedeno je 1379 letova, s 555 sati naleta, većinom u priobalju i na otocima. U protupožarnoj sezoni 2011. godine zbog većeg broja požara na obali i u priobalju višestruko je povećano angažiranje protupožarnih zrakoplova u odnosu na 2010. godinu. Tijekom 2011. godine protupožarni avioni i helikopteri bili su angažirani na 386 požarišta. Na realizaciji zadaće izvršeno je 12 715 letova u ukupnom trajanju od 1762 sati naleta te je izbačeno 59 827 tona vode. Potrošeno je 1 227 189 litara goriva.- Pripadnici/ce Oružanih snaga bili su angažirani i u sprječavanju i uklanjanju posljedica elementarnih nepogoda (suše). Od kolovoza do studenog 2011. godine bilo je angažirano 13 auto-cisterni s posadama te je isporučeno 14 623 m³ pitke vode. Troškovi na realizaciji zadaće iznosili su oko 320.000 kuna, a podmireni su iz sredstava namijenjenih za redovito funkcioniranje Oružanih snaga. Oružane snage pružale su potporu civilnim strukturama postavljanjem lansirnih mostova tipa „Baley” na suhim podlogama na rijeci Krapini kod Zaboka i na odvodnom kanalu u selu Košutarice. Sveukupno s ova dva mosta, za potrebe civilnih struktura, Oružane snage su postavile 41 lansirnimost na teritoriju Republike Hrvatske.Nastavljeno je pružanje pomoći Gradu Vukovaru izvođenjem radova na uklanjanju ruševinanastalih kao posljedica ratnih djelovanja i uređenjem komunalne infrastrukture. Na poslovima uklanjanja ruševina se dnevno angažiralo u prosjeku 23 pripadnika/ce, šest inženjerijskih strojeva i četiri kamiona u trajanju 70 radnih dana. Uklonjene su ruševine na 104 lokacije uz odvoz 25 520 m³ građevinskog otpada, provedena sanacija 5698 m³ otpadnog materijala, sanacija deponije i uređenje platoa. Provedeno je i raščišćavanje ruševina na području Općine Bogdanovci gdje je bilo angažirano prosječno 12 pripadnika/ca Oružanih snaga, tri inženjerska stroja i jedan kamion koji su uklonili osam ruševina i deponirali 3496 m³ otpadnog materijala.- Glavni cilj upravljanja brojčanom veličinom Oružanih snaga u 2011. godini bio je smanjiti broj generala/admirala, časnika, dočasnika i državnih službenika i namještenika, a povećati broj vojnika. Popunom Oružanih snaga nastavljeno je pomlađivanje i unaprjeđivanje obrazovne strukture osoblja u pogledu civilne i vojne izobrazbe.- U službu je primljeno 98 novih časnika/ca iz kruga kadeta/kinja, stipendista/ica i dragovoljnih ročnika/ca, a u časnike/ce je promaknuto i 19 vojnika/inja i dočasnika/ca sa stečenom fakultetskom naobrazbom.- U odnosu na 2010. godinu, kada je školovanje završio nedovoljan broj novih pilota, u 2011. godini započelo je školovanje pet kandidata za pilote izvan programa „Kadet“.Na temelju Sporazuma sklopljenog između Ministarstva obrane i Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), u djelatnu vojnu službu su primljena i 22 vrhunska sportaša/ice (od čega pet žena), u statusu vojnika/inja po ugovoru.- Sukladno Planu pribavljanja djelatnog vojnog osoblja za 2011. godinu planiran je prijam do 110 časnika/ca i do 400 vojnika/inja. Realizacija Plana pribavljanja za 2011. godinu iznosi 103%.- U Oružanim snagama je smanjen broj generala/admirala (djelatna vojna služba prestala je za njih 7), časnika/ca i dočasnika/ca te državnih službenika/ca i namještenika/ca, a povećan je broj vojnika/inja. Ukupno je poboljšana obrazovna i dobna struktura osoblja.- Na temelju ugovora s konzorcijem tvrtki PATRIA iz Finske i ‘’Đuro Đaković’ – Specijalna vozila’’ d.d. Slavonski Brod o isporuci 126 baznih oklopnih vozila konfiguracije pogona 8×8 u drugoj polovici 2009. godine započela je proizvodnja prvih domaćih baznih oklopnih vozila AMV 8×8. Prema Odluci Vlade Republike Hrvatske od 8. srpnja 2010., osigurana su financijska sredstva te je realizacija ovog projekta nastavljena u 2011. godini prema Dodatku br. 3 Ugovora. Do kraja 2011. godine Konzorcij je Ministarstvu obrane isporučio 67 baznih oklopnih vozila. U tijeku je ugradnja i verifikacijsko ispitivanje naoružanja i specijalne opreme za borbeno oklopno vozilo. Do kraja prvog kvartala 2012.godine planirana je isporuka prvih 14 kompletnih borbenih vozila Oružanim snagama namijenjenih za sudjelovanje u borbenoj skupini EU-a. Radi modernizacije Oružanih snaga, u prvom redu za potrebe HKoV-a, od druge polovice 2009. godine pa do kraja 2011. godine nabavljena je određena količina naoružanja i ubojnih sredstava te osobne zaštitne i borbene opreme (samokres HS 2000M, jurišna puška kalibra 5,56×45, borbeno-zaštitni prsluci, pješačko streljivo, sustavi za noćno izviđanje i dr.).U skladu sa Sporazumom o suradnji s tvrtkom ‘’HS Produkt’’ iz Karlovca o razvoju domaće jurišne puške u kalibru 5,56 x 45 mm, do sada su sklopljena dva ugovora o proizvodnji jurišne puške VHS za potrebe Oružanih snaga. Na temelju prvoga je potkraj 2009. i u 2010. godini isporučeno 1000 komada jurišnih pušaka modela VHS-D i VHS-K. Na temelju primjedbi korisnika izvršena je modifikacija jurišnih pušaka VHS-D i K u modele VHS-D1 i K1 početkom 2011.godine. Na temelju drugoga Ugovora o proizvodnji tijekom 2011. godine isporučeno je novih 990 komada pušaka modela VHS-D1 i VHS-K1. Ukupno je u protekle dvije godine isporučeno 1990 komada jurišnih pušaka. U tijeku je provedba modifikacije jurišnih pušaka VHS-D i K isporučenih po prvom ugovoru na novi usvojeni standard jurišne puške VHS-D1 i K1 koju proizvođač obavlja bez naknade. Za potrebe obuke vojnika strijelca u 2010. godini osim već prije osposobljenog Automatskog pješačkog strelišta na vojnom poligonu Gašinci i Automatskog pješačkog strelišta Jamadol – Karlovac izvršeno je opremanje i modernizacija Automatskog pješačkog strelišta u Petrinji, a 2011. godine i pješačkog strelišta na vojnom poligonu Bralovac pokraj Knina.- Tijekom 2011. godine završeni su višegodišnji projekti izgradnje sedam skladišnih objekata u jednom vojno-skladišnom kompleksu i dva smještajna objekta satnijskog tipa u vojarni „Pukovnik Predrag Matanović“ Petrinja. U smanjenom opsegu nastavljena je izgradnja drugih objekata i manji zahvati na objektima i infrastrukturi, izrada tehničke dokumentacije, izrada izvedbenih projekata opremanje namještajem i drugom opremom.