U trećoj godini primjene Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/2013) pokazalo se potrebnim određena zakonska rješenja izmijeniti odnosno dopuniti i na drugačiji način urediti, radi kvalitetnije potpore reformi i razvoju Oružanih snaga Republike Hrvatske. Cilj predloženoga Zakona je učinkovitije ostvarivanje svrhe pojedinih zakonskih instituta. Prijedlogom Zakona definira se da je kadet vojna osoba koja se na temelju ugovora o kadetskoj službi sklopljenim s Ministarstvom obrane osposobljava pohađanjem studijskog programa ustrojenoga za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske u koji je ugrađen program obuke za kadete i program osposobljavanja za časnike, civilnog obrazovanja (preddiplomski stručni studij ili diplomski odnosno preddiplomski sveučilišni studij) i pohađanjem programa obuke za kadete (vojna izobrazba i obuka). Predloženim Zakonom uređuje se da prvi vojnički ugovor traje umjesto tri četiri godine. Zakonom se detaljnije uređuju vojni specijalisti kao posebna kategorija osoblja. Slobodna ustrojbena mjesta vojnih specijalista popunjavaju se internim oglasom iz kategorije vojnika/mornara, dočasnika, časnika, državnih službenika i namještenika. Ako ustrojbena mjesta nije moguće popuniti time prijam vojnih specijalista provodi se s tržišta rada. Osobe moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za prijam u djelatnu vojnu službu, osim godina života, te posebna specijalistička znanja potrebna za obnašanje dužnosti vojnog specijaliste. Program osposobljavanja za vojnog specijalista donosi načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske. Program sadrži prvu razinu dočasničke odnosno časničke izobrazbe, kao i program dragovoljnog vojnog osposobljavanja za kandidate koji nemaju unaprijed ispunjen ovaj uvjet. Nakon završetka osposobljavanja osoba se može primiti u djelatnu vojnu službu, dodjeljuje joj se čin skupnika vojnog specijalista ili poručnika/poručnika korvete vojnog specijalista i raspoređuju se na ustrojbeno mjesto koje se može popunjavati vojnim specijalistima. U 2014. godini ustrojeni su preddiplomski sveučilišni studij Vojno inženjerstvo i preddiplomski sveučilišni studij Vojno vođenje i upravljanje, u trajanju od četiri godine, a čijim se završetkom stječe 240 ECTS bodova. Radi provedbe navedenoga potrebno je ovim Zakonom dodatno urediti normativno i dio toga područja. Predloženim Zakonom, predlaže se doraditi dio koji se odnosi na vojnu izobrazbu. Radi daljnjeg unaprjeđenja standarda djelatnih vojnih osoba predlaže se poboljšanje odredbi u području koji se odnosi na smještaj i naknadu za stanovanje za tu kategoriju osoblja. S obzirom da je vojna stega točno, potpuno i pravodobno obavljanje poslova i zadaća u Oružanim snagama Republike Hrvatske predlažu se određene promjene u području kojim se uređuje stegovna i materijalna odgovornost, a radi postizanja veće učinkovitosti i pravnih standarda.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)