Republika Hrvatska intenzivno radi na pripremama za upućivanje svog prvog AVPD tima. Ukrcaj hrvatskog AVPD-a bio je planiran potkraj rujna 2014. godine na tri mjeseca. Međutim, ugovor o najmu novog broda (umjesto prije spomenutog „Caroline Scan“) potpisan je 30. kolovoza 2014. i to na tri mjeseca s mogućnošću produžetka ugovora dva puta po dva mjeseca, čime je došlo do pomicanja rasporeda angažmana AVPD timova. Novi trgovački brod „MSM Douro“ pod zastavom je Republike Cipar. Ukrcaj hrvatskog AVPD tima (10 – 12 osoba) na brod „MSM Douro“ i njegovo upućivanje u područje operacije očekuje potkraj 2014. godine odnosno početkom 2015. U svjetlu činjenice da će mandat operacije biti produljen do prosinca 2016. godine te da bi se Republika Hrvatska eventualno mogla angažirati s AVPD timom u operaciji i u 2016. godini, a što će se razmatrati i dogovarati na konferencijama za popunu snaga u 2015. godini, predlažemo da Hrvatski sabor donese odluku o zadržavanju brojčane veličine sudjelovanja pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske do 25 pripadnika, uz mogućnost rotacije i u 2016. godini. Time bi se stvorio pravni okvir kojim bi Republika Hrvatska, uz zadržavanje angažmana u operativnom zapovjedništvu u Northwoodu, na ratnim brodovima partnerskih europskih zemalja te na zapovjednom brodu operacije (FHQ) ATALANTA, mogla nastaviti s planom upućivanja jednog autonomnog tima za zaštitu brodova (AVPD) koji bi bio ukrcan na trgovački brod Svjetskog programa za hranu (WFP) i u konačnici uspješno pridonositi zaštiti od piratskih napada. Dosad je ukupno u operaciji ATALANTA sudjelovalo 24 pripadnika/ca Oružanih snaga Republike Hrvatske (od toga dva trenutačno u operaciji). Osim na francuskoj fregati naši časnici su sudjelovali i na ratnim brodovima Kraljevine Belgije, Talijanske Republike, Kraljevine Nizozemske, Kraljevine Španjolske, Savezne Republike Njemačke i Helenske Republike, zatim u operativnom zapovjedništvu operacije (OHQ) u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske (Northwood), na zapovjednom brodu (FHQ) te u njemačkoj logističkoj bazi u Džibutiju. Odlukom o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru Europske unije „EU NAVFOR Somalija – ATALANTA“ od 15. studenoga 2013. (Narodne novine, broj 139/13) odobreno je sudjelovanje do 25 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji Europske unije “EU NAVFOR Somalija – ATALANTA” u 2014. godini. Trenutačno se jedan časnik (jedanaesti po redu) nalazi u operativnom zapovjedništvu operacije u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske (Northwood). Rotacija časnika operativnog zapovjedništva u Northwoodu provedena je od 31. srpnja do 8. kolovoza 2014. Također se prvi put, jedan časnik nalazi na zapovjednom brodu (FHQ) pod talijanskom zastavom. Ukrcaj stožernog časnika na brod ANDREA DORIA izvršen je 18. srpnja 2014., a on će uz obnašanje osnovne dužnosti ujedno služiti i kao časnik za vezu s našim AVPD timom (po njihovom upućivanju).D

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)