Sukladno Planu operacije, NATO operacija potpore miru KFOR se još potkraj 2014. godine nalazila u drugoj fazi (Gate 2). Smanjivanje NATO snaga bilo je planirano kroz tri faze pri čemu je za prijelaz u svaku pojedinu bilo potrebno prethodno odobrenje Sjevernoatlantskog vijeća (NAC). Prva faza smanjenja (Transition to Gate 1) završena je 31. siječnja 2010., a druga faza (Transition to Gate 2) 28. veljače 2011. Prelazak u treću fazu (Gate 3) trebao je rezultirati smanjenjem broja sudionika operacije na maksimalno 2500 pripadnika KFOR-a. Međutim, početkom 2015. godine, Sjevernoatlantsko vijeće usvojilo je novi koncept pod nazivom „Future Force Posture“, koji se temelji na situacijskoj prosudbi na terenu (Condition Based Approach). Dakle, snage KFOR-a će se nastaviti smanjivati sukladno prosudbi i kada to sigurnosna situacija bude dopustila. U području operacije KFOR raspoređen je 19. hrvatski kontingent koji se sastoji od 22 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Pripadnici 19. Hrvatskoga kontingenta sudjeluju u operaciji KFOR sa dva transportna helikoptera (Mi-171 Sh), letačkim, logističkim i stožernim osobljem. Područje razmještaja je Priština (5 pripadnika) i Ferizaj/Uroševac (17 pripadnika). Hrvatski kontingent je fokusiran na izvršavanje zadaća zračnog transporta i rada u samom stožeru operacije KFOR. KFOR planira zatvoriti bazu Bondsteel pored Ferizaja/Uroševca u kojoj je trenutno smještena većina hrvatskoga kontingenta te u perspektivi preseliti zračne kapacitete u novu bazu Rotary Wing Deployed Operating Base koja se, kao predviđeni dio zračne luke „Adam Jashari“ u Prištini treba izgraditi. Svoj daljnji angažman i predanost operaciji Republika Hrvatska je dokazala upućivanjem časnika na višu savjetničku poziciju u NATO timu za vezu i savjetovanje (NLAT) Kosovskih snaga sigurnosti koji služi i kao koordinator za bilateralne aktivnosti s Republikom Kosovo. NLAT je usmjeren (izgradnja kapaciteta i obuka, savjetovanje po funkcionalnim područjima, civilno krizno planiranje) na razvoj sposobnosti i obuku KSF-a na brigadnoj razini i naviše (zapovjedništvo kopnenih snaga KSF-a, brigada za brzo djelovanje, brigada za potporu operacijama te obuku i doktrinu). U kontekstu bilateralne suradnje, Republika Hrvatska pomaže Kosovskim snagama sigurnosti u prenošenju iskustva na području približavanja euroatlantskim integracijama te razvoja potrebnih sposobnosti. Nadalje, razmatra se i mogućnost uključivanja u rad NATO savjetničkog tima (NAT) na razini ministarstva KSF-a. Daljnji razvoj i uloga KFOR-a u Republici Kosovo bit će praćena prilagodbom zadaća zahtjevima operacije, imajući i dalje na umu da je cilj operacije NATO-a u Republici Kosovo održavanje sigurnog i stabilnog okružja u kojem će biti moguće pronaći održiva politička rješenja za aktualna pitanja. KFOR jednako tako podupire i razvoj profesionalnih, demokratskih i multietničkih sigurnosnih struktura u Republici Kosovo (KSF Kosovo Security Force). Sukladno tome, Republika Hrvatska je svoju predanost regionalnoj stabilnosti i ispunjenju zadaća operacije iskazala i upućivanjem časnika na višu savjetničku poziciju u NATO timu za vezu i savjetovanje Kosovskih snaga sigurnosti. U ovisnosti o procesu razvoja nacionalnih sposobnosti, nastavit će se ispitivati mogućnosti dodatnog doprinosa na području sposobnosti ranog upozorenja, u cilju podizanja ukupnih sposobnosti savezničkih snaga u području operacije. U tom kontekstu, kako bi se nastavio dosadašnji angažman i ostvarila mogućnost proširenog doprinosa samoj operaciji, hrvatski Sabor bi trebao donijeti odluku kojom odobrava upućivanje do 35 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciju potpore mira KFOR na Kosovu u 2016. godini te dva helikoptera Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)