U 2016. godini predviđeno je novo postupno smanjivanje NATO snaga u Afganistanu. Proces novog smanjenja snaga bi bio dovršen prelaskom u drugu fazu misije krajem prvog ili početkom drugog polugodišta 2016. godine, sa dinamikom tranzicije, sukladno Planu operacije te razvojem situacije na terenu u području operacije. Resolute Support Mission (RSM) se provodi po planu. Kao jedan od glavnih imperativa se nameće puna institucionalizacija Afganistanskih sigurnosnih snaga, a kako bi ove snage bile sposobne samostalno i bez pomoći međunarodnih snaga održavati sigurnost na cijelom teritoriju Afganistana. Ostvareni su značajni pomaci u profesionalizmu i spremnosti afganistanskih snaga posebno kada su u pitanju snage za specijalne operacije. Ovi su pomaci rezultirali uspjesima proteklih mjeseci pri provedbi niza samostalnih kompleksnih operacija od kojih su neke uključivale upotrebu više od jednog korpusa. Zabilježen je trend povećanja broja poginulih i ranjenih među pripadnicima afganistanskih snaga sigurnosti tijekom 2015. godine, no on je razumljiv obzirom da Afganistanci sada samostalno provode operacije te su postali glavna meta pobunjeničkog djelovanja. Tijekom 2014. godine zamjećena je i pojava pripadnika tzv. Islamske države na teritoriju Afganistana koji se sve češće sukobljavaju i sa pobunjenicima. RSM će tijekom sljedećih mjeseci usmjeriti napore na još uvijek neotklonjene ključne nedostatke u sposobnostima ANDSF-a (medicinska evakuacija, zračna potpora, obavještajno djelovanje te provedba specijalnih operacija). Afganistanske sigurnosne institucije i dalje imaju ograničene sposobnosti u provedbi zadaća planiranja, programiranja, izrade proračuna te upravljanja ljudskim resursima. Prisutnost RSM-a u regionalnim okvirima će biti prekinuta ulaskom misije u drugu fazu kao rezultat njenog Kabul-centric usmjerenja. Zapovjednik RSM-a je pripremio planove smanjenja snaga koje bi započelo početkom 2016. godine, ali je izrazio očekivanje da razina snaga do tada ostane nepromijenjena. Smanjenje snaga završilo bi prelaskom u drugu fazu operacije i to od svibnja 2016. godine. Tranzicija bi trebala biti temeljena na situaciji u području operacije kao što stoji u Operativnom planu, a ne na vremenskim rokovima koji nisu ugrađeni u dokumente vezane za misiju, a koji su odobreni na političkoj razini NATO-a. Ovogodišnja borbena sezona bit će ključna za ocjenu stanja na osnovi kojeg će se moći donijeti odluka o tranziciji misije iz faze 1 u fazu 2. U narednom razdoblju bit će naglašena potreba za političkim odlukama koje bi trebale biti donesene u što kraćem roku, obzirom da je za brojne zadaće koje proizlaze iz procesa smanjenja snaga potrebno određeno vremensko razdoblje za njihovu provedbu (saniranje i zatvaranje baza, produljenje i/ili prekid uspostavljenih ugovora itd.). Slijedom navedenoga, uvažavajući dosadašnji napredak na području sigurnosti i novu ulogu Saveza u Afganistanu koja će se u 2016. godini dodatno prilagođavati razvoju situacije, kako brojčano tako i strukturalno. Oružane snage Republike Hrvatske bi u RSM-u od 1. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016. sudjelovale sa do 110 pripadnika, a od 1. srpnja 2016. pa do 31. prosinca 2016. sa do 70 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Glavnina snaga bit će u sastavu Sjevernog zapovjedništva za obuku, savjetovanje i potporu (Train Advise and Assist Command North– TAAC-N) na području grada Mazar-e Sharif sve do zatvaranja kampa Marmal. Po zatvaranju kampa, snage će se postupno i u koordinaciji sa Saveznicima premještati prema gradu Kabulu. Pored navedenoga, pripadnici hrvatskoga kontingenta bit će raspoređeni i u sastavu Zapovjedništva misije (HQ RSM) te Obučnom središtu specijalne policije na području grada Kabula. Od ožujka 2015. godine pa do rujna 2015. godine u području misije nalazi se 2. hrvatski kontingent s ukupno 104 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske (74 razmještena u području odgovornosti Regionalnog zapovjedništva Sjever u Mazar-e Sharifu (TAAC-N) te 30 na području odgovornosti RZ Capital u Kabulu (TAAC-C)). U sklopu 2. hrvatskoga kontingenta angažirano je i 13 pripadnika Vojske Crne Gore. Pored toga, u sklopu 2. hrvatskoga kontingenta RSM-a u Situacijskom operativnom središtu (SAROC – Situational Awareness and Recovery Operations Centre) nalazi se i dodatnih osam pripadnika oružanih snaga zemalja Američkojadranske povelje (1 Makedonija, 3 Crna Gora, 2 Albanija i 2 Bosna i Hercegovina). U područje misije upućen je treći hrvatski kontingent RSM-a u rujnu 2015. godine. Sukladno cilju operacije, hrvatski kontingent svoje aktivnosti težišno usmjerava na obuku i razvoj sposobnosti afganistanskih snaga sigurnosti (vojska, policija, specijalne snage-ANSF), značajno podupirući razvoj samoodrživosti ANSF-a i njihovo osposobljavanje za samostalnu provedbu zadaća. Republika Hrvatska će u okviru RSM-a nastaviti svoj angažman u savjetničkim timovima ANSF-a, snagama za zaštitu savjetničkih timova i savezničkih instalacija te na zapovjedno-stožernim dužnostima. Istovremeno, Republika Hrvatska će temeljem ostvarenog napretka, razvoja situacije na terenu, savezničkim planovima te usporedno s jačanjem sposobnosti afganistanskih sigurnosnih snaga, razmatrati mogućnost daljnjeg smanjenja ukupnog brojčanog angažmana. Republika Hrvatska ostaje čvrsto predana savezničkim naporima u pružanju potpore Afganistanu te usvojenim načelima solidarnosti: „zajedno unutra; zajedno van“. U skladu s navedenim, sve promjene u brojčanom sastavu hrvatskog kontingenta u RSM-u će se pravodobno koordinirati s nadležnim NATO zapovjedništvima te ključnim saveznicima. Temeljem provedene analize, a u cilju nastavka doprinosa savezničkim naporima u Afganistanu, donijeta je odluka kojom se odobrava sudjelovanje do 110 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru „RESOLUTE SUPPORT“ u Afganistanu od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. te od 1. srpnja 2016. pa do 31. prosinca 2016. s do 70 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, uz mogućnost rotacije.      

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)