Ministarstvo obrane Republike Hrvatske pokrenulo je pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom za uslugu generalnog remonta (regeneracije) kotača za borbeno vozilo pješaštva (BVP) M80. Za nabavu usluge generalnog remonta (regeneracije) kotača procijenjena vrijednost iznosi ukupno 920.000,00 kuna. Ovim postupkom nabave javni naručitelj namjerava zaključiti okvirne sporazume o javnoj nabavi na 4 godine i ugovor o javnoj nabavi za 2015. godinu. U Financijskom planu za tekuću godinu planirana su financijska sredstva za Usluge regeneracije kotača za BVP M-80. Potrebno je ugovoriti uslugu generalnog remonta (regeneracije) kotača za BVP M-80(A) koja će se prema stvarnim potrebama konzumirati tijekom tekuće godine. U dokumentaciji se Tehničkom specifikacijom definiraju se faze rada za:- obvezne radove generalnog remonta (regeneracije) potpornih i vodećih kotača te kotača – nosača gusjenica za BVP M 80A koje potrebno provesti pri svakoj regeneraciji svakog kotača dostavljenog na regeneraciju,- radove na kotačima gusjenica za koji se prilikom defektacije utvrdi da zbog oštećenja nije moguće izvršiti regeneraciju,- dodatne radove generalnog remonta (regeneracije) potpornih i vodećih kotača te kotača – nosača gusjenica za BVP M 80A koji se naručuju od strane MORH-a, a koji ovise o tehničkom, parametarskom i funkcionalnom stanju svakog kotača posebno.